Klimabyen Bergen

Artikkelen sto på trykk i "Bergen - en fremtidsrettet by i utvikling", et annonsebilag fra Bergen Kommune, distribuert i Dagens Næringsliv i juni 2010. 

 

Byråd Lisbeth Iversen er så engasjert i temaet klima og miljø at hun mener at retten til å vokse opp og leve i et bærekraftig miljø bør tas inn i FNs konvensjon om menneskerettigheter. 

– Jeg har bodd mange steder i verden, blant annet i India og USA, og jeg har opplevd på nært hold hvordan mennesker blir utsatt for naturens voldsomheter, noe klimaendringene ikke vil sette en stopper for – snarere tvert i mot. Det har fått meg til å undre på hvorfor ikke retten til et bærekraftig klima ikke er forankret i menneskerettighetene, Iversen.

Byråd for byutvikling, næring og klima Lisbeth Iversen er en av dem som har tatt initiativ til prosjektet ”Klimaendringer og menneskerettigheter”, som er en del av Bergen kommunes arbeid med ”Fremtidens byer”. I stede for å vente på at staten skal bestemme retningen i miljøpolitikken, har Bergen her tatt initiativ for å starte arbeidet med en menneskerettighetskonvensjon som sikrer retten til en bærekraftig fremtid og bærekraftige beslutninger innenfor de klimamål som er anbefalt av FN. 

Bergen i forkant

Bergen har gjort et unikt arbeid med å implementere miljøplanen i kommuneplanens arealdel.

Overordnete grep for bl.a. å redusere klimagassutslipp og luftforurensing, ligger derved som en premiss i arbeidet med byens utvikling.

– Jeg vil ikke at vi skal søke dispensasjon fra regelverket, jeg vil at vi skal være føre var og i forkant av utviklingen. Derfor skal Bergen feie for egen dør og gå foran som et godt eksempel. Det vil gjøre Bergen til en attraktiv by, mener Iversen.

Iversen opplever Fremtidens byer som en nyttig nettverksarena hvor kommunen kan informere om det de gjør og lære av andre kommuner. Hun utelukker ikke at det også er en arena som skaper litt positiv konkurranse mellom kommunene som er med i prosjektet. Bybanen gir i så fall Bergen et vinnerkort på hånd – kommunen er jo den første i Norge med en slik kollektivtransportløsning.

– Vi har ikke ord for hvor stolte vi er av Bybanen! Jeg liker å si at vi pusser opp byen fra vegg til vegg. Områdene langs hele traseen får nemlig et sikkelig løft, forteller Iversen, og hun fortsetter: – Bybanen er en viktig beslutning som vil være vesentlig for fremtidige klimamål. Det er lagt vekt på universell utforming og rimelige billettpriser slik at den vil være tilgjengelig for at alle kan ta seg rundt. 

Vannmuligheten

Bergens identitet er udiskutabelt knyttet til vann. En fremtidsby må kunne tilpasse seg klimaendringer, og i Bergen innebærer naturligvis vann store utfordringer – både i form av store nedbørsmengder og havstigning.

– Vi gjør systematisk arbeid for å sikre innbyggerne. Det fokuseres både på vannforsyning og avløpshåndtering, dessuten er risiko- og sårbarhetsanalysene er et viktig tiltak. Videre er Bergen den første kommunen i Norge med en helhetlig vassdragsplan. Vi jobber med å redusere forurensing og forhindre ødeleggende inngrep i vassdragene for å sikre at allmennheten kan bruke dem som rekreasjonsområder, forteller Iversen.

Bergen er i år, sammen med Trondheim, finalist til Statens Bymiljøpris. Årets tema er ”Byen og vannet” og i følge leder for juryen, Ketil Kiran, gjør Bergen kommune godt rede for koblingen mellom byen og vannet, i ulike former. Søknaden viser en bred kartlegging, kunnskap og bevissthet om vann som ressurs, og om årsakssammenhenger mellom vannforvaltning og byplan.

– Vann er ikke bare er en utfordring men også en mulighet. Derfor planlegges det blant annet flere nye badeplasser nær sentrum, samt en åpen kanal mellom Store og Lille Lungegårdsvann, forteller Iversen. 

Miljøhavnen

Bergen kommune har som mål å bli Europas beste miljøhavn, dessuten er flere og flere cruiseturister opptatt av om selskapet de reiser med er miljøvennlig.

– Å kunne tilby landstrøm til skip som ligger til havn i Bergen er et tiltak vi bare gjøre. Det har svært stor betydning for å redusere luftforurensingen i byen. Vår deltakelse i interreg-prosjektet ”Clean North Sea Shipping”, som er knyttet til forurensningsproblematikken fra skipsfart i Nordsjøområdet, er viktig i denne sammenheng, forteller Iversen.

Reduksjon av biltrafikken inn til sentrum vil også hjelpe på luftkvaliteten, derfor oppfordres det til sykling og bruk av kollektivtrafikk. Iversen gjør sitt for å bidra positivt i dette regnskapet.

– Jeg solgte bilen min i høst, så nå klarer familien min seg med bare én bil. Det er litt utfordrende med fire barn som skal hentes og bringes, men vi får det til. Pengene vi sparer på å bare ha en bil skal vi bruke til å gjøre noe morsomt sammen. Dessuten setter jeg bilen fra meg ved innfartsparkeringen og tar bussen inn til jobb.